Kaikki näkemisestä syys2015-talvi2016 - page 6

Suomessa yleistyvä silmänpohjan ikärap-
peuma voi hankaloittaa mm. lukemista ja
TV:n katselua. Tuttujen ihmisten tunnista-
minenkin voi käydä vaikeaksi näön osittai-
sen menettämisen seurauksena. Sairauden
esiaste on lisäksi usein täysin oireeton.
IKÄRAPPEUMAA ON KAHTA MUOTOA
Kuivassa rappeumassa oireet ovat usein lievem-
mät ja etenemisnopeus hitaampi kuin kosteassa.
Kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa hoitoa.
Kostean rappeuman etenemistä voidaan pyrkiä
estämään laserhoitojen tai silmän sisään annet-
tujen lääkehoitojen avulla. Kostean rappeuman
ehkäisyssä on ensisijaisen tärkeää taudin riittä-
vän varhainen toteaminen ja hoitojen aloittami-
nen riittävän ajoissa.
IKÄRAPPEUMAN RISKITEKIJÄT
Ikääntyminen lisää riskiä sairastua keskeisen
näköalueen rappeumaan. Perintötekijöillä on
myös vaikutusta. Säännölliset silmälääkärin tar-
kistukset ikääntymisen myötä ovat aiheellisia
erityisesti, jos lähisukulaisilla on esiintynyt ikä-
rappeumaa. Tupakointi lisää riskiä sairastua ja
mikäli toisessa silmässä on havaittu rappeuma-
muutoksia, on tupakoinnin lopettaminen
ensiarvoisen tärkeää. Sydän- ja
verisuonisairaudet, ylipaino ja vähäinen hedel-
mien ja vihannesten saanti lisäävät riskiä.
AMD:n hoidossa korostuvat ennaltaehkäisevät
toimet.
IKÄRAPPEUMARISKIÄ VOIDAAN PIENENTÄÄ
Terveet elämäntavat ja ruokavalio joka sisältää
verkkokalvon hyvinvoinnille tärkeitä antioksi-
dantteja, edistävät näön pysymistä normaalina.
Luteiini-, sinkki- ja Omega-3 rasvahappopitoi-
nen ruokavalio vähentää AMD:hen sairastumi-
sen riskiä 40 %:a
SILMÄN TARKAN NÄKEMISEN ALUE ON NIMELTÄÄN
MAKULA.
Makulassa olevien
näkösolujen
pinnalla on ohut soluja suo-
jaava pigmenttikerro
s ,
jonka
ohentuessa AMD-riski kasvaa.
Tutkimuksissa (Arch
Ophthalmology (6/2011) ”Rot-
terdam Study”) on havaittu, että
nauttimalla sinkkiä, Omega-3
rasvahappo DHA:ta sekä luteii-
nia ja ja zeaxantiini, jotka ovat
rasvaliukoisia karotenodeja, voi-
daan vähentää silmänpohjan ikä-
rappeumariskiä jopa 40%.
Luontaisesti hyviä luteiinin läh-
teitä ovat lehtikaali, pinaatti ja
parsakaali sekä kananmunat. Kananmunissa lute-
iinia ei ole kovin paljon, mutta se on niissä
hyvin imeytyvässä muodossa. Lehtikaali ja
pinaatti ovat myös zeaksantiinin erinomaisia läh-
teitä.
SAMASSA PILLERISSÄ KAIKKI VERKKOKALVON
HYVINVOINNILLE TÄRKEÄT AINEET
Ophtamin
on ravintolisä, joka saattaa lisätä pig-
mentaatio tiheyttä jopa 60 %:a jo puolen vuoden
käytön jälkeen. Vuorokausiannos on vain yksi
tabletti (250 mg).
Ophtamin sisältää tasapainoisena annoksena
sinkkiä, joka auttaa näön pysymistä normaalina
ja verkkokalvolle tärkeää Omega -3 rasvahappoa
DHA:ta. Makulan pigmenttitiheyttä taas lisää
Ophtaminin sisältämä luteiini ja toinen rasva-
liukoinen karotenoidi, zeaxantiini taas suojataa
silmän verkkokalvoa absorboimalla sinistä valoa
ja toimimalla antioksidanttina. Lisäksi
Ophtamin sisältää vuorokausiannoksen verran
C - ja E-vitamiinia.
Kuten aikaisemmin on mainittu, silmänpohjan
ikärappeumaa ei voida estää, mutta sen riskiä
voidaan pienentää. Tärkeintä on siis ajoissa aloi-
tettu seuranta sekä normaalia näkökyky ylläpitä-
vät elämäntavat ja ruokavalio, jossa taas apuna
kannattaa harkita Ophtamin- ravintolisän käyt-
töä.
SINISTÄ VALOA ON SYYTÄ VÄLTTÄÄ
Useat tutkimustulokset viime vuosilta tukevat
tietoa siitä, että altistuminen sini-violetille sätei-
lylle voi lisätä riskiä sairastua harmaakaihiin ja
silmänpohjan ikärappeumaan. Merkittävin sini-
sen valon lähde on aurinko ja sen korkeaenergi-
nen 380 – 430 nm:n säteily.
SILMÄN MEKAANINEN SUOJAAMINEN SINISELTÄ
VALOLTA ON TÄRKEÄÄ
Kotimaiset
valmistetaan uudes-
BlueStop-linssit
ta, korkeataitekertoimisesta linssimateriaalista.
Koska suodatusominaisuus on linssimateriaalis-
sa eikä pinnoitteessa, linssi on esteettisesti kau-
nis eikä se eroa tavallisesta silmälasilinssistä
ulkonäöllisesti.
BlueStop-linssi suojaa verkkokalvoa harmaa-
kaihia ja silmänpohjan ikärappeumaa aiheuttavaa
lyhytaaltoista säteilyä vastaan.
Suodatus on täy-
dellinen 405 nm:iin asti
, jolloin haitallisin säteily
ei pääse vahingoittamaan silmää lainkaan ja jopa
80 %:nen 430 nm:iin asti.
Sininen valo alkaa vaikuttaa silmään heti ihmi-
sen synnyttyä, on tärkeä suojata myös lasten ja
nuorten silmät. Linssistä voi olla merkittävää
apua siniviolettia säteilevien laitteiden käyttäjille,
kaihileikkauspotilaille ja harmaakaihiriskiryh-
mään kuuluville sekä henkilöille joilla on mitat-
tu alhainen pigmenttitiheys silmän tarkan näke-
misen alueella (matala MPOD-arvo),
MAKULAN PIGMENTAATIO TIHEYS (MPOD) MITATAAN
MPS-II MITTARILLA
Mittaus on täysin optinen ja se
kestää vain muutamia
minuutteja. Mittauksen
perusteella voidaan
arvioida, riittääkö
esim. pelkkä elämän-
tapojen muutos maku-
lan pigmentaatiotason
tiheyden nostoon vai
tarvitaanko
Ophtamin-ravintolisää.
Ophtaminin ohjeiden mukai-
sella käytöllä ei kuitenkaan ole todettu haittavai-
kutuksia, joten ravintolisää voi käyttää tukena
vaikka mittaustulos olisikin riskirajan ulkopuo-
lella.
SILMÄT KANNATTAA SUOJATA ULKOISESTI JA
SISÄISESTI
Huolehtimalla silmien ulkoisesta suojaamisesta
BlueStop-linssein, sekä silmän sisäisestä, maku-
lan näköreseptoreita suojaavan pigmenttikerrok-
sen ravitsemisesta Opthamin –ravintolisällä ja
terveellisellä ruokavaliolla, lasketaan näköalueen
rappeumariskiä.
Kun vielä huomioidaan terveelliset elämäntavat,
voidaan
- pitää pidempään yllä silmän kykyä tarkkaan
näkemiseen, etenkin tarkentamista pieniin yksi-
tyiskohtiin kuten nuppineulan päähän sekä luke-
mista heikoissa valaistusolosuhteissa.
-parantaa kontrastinäkemistä, joka auttaa erotta-
maan kohteen taustaan, esim. golfpallon vaaleaa
taivasta vasten.
- lievittää silmien herkkyyttä kirkkaalle valolle.
- nopeuttaa näön palautumista esim. vastaantu-
levan auton valojen aiheuttaman häikäistymisen
jälkeen.
Silmänpohjan ikärappeumariskiä
voidaan pienentää
Vuorokausiannos
Suositeltu vrk-annos
Rasva
- tyydyttynyt
- tyydyttämätön
300 mg
70 mg
418 mg
Kalaöljy
500 mg
Omega-3 rasvahappo 300 mg
DHA
250 mg
EPA
30 mg
Luteiini, zeaksantiini
12 mg
C-vitamiini
80 mg 100 %
E-vitamiini
12 mg 100 %
Sinkki
15 mg 150 %
Kupari
1 mg 100 %
OPHTAMIN-RAVINTOLISÄN KOOSTUMUS
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28
Powered by FlippingBook